Wednesday, June 22, 2011

1011 God Vishnu Ashtottara Shatanaamavali
Hindu God Vishnu PhotoHindu God Vishnu Ashtottara Shatanaamavali

1] OM Achyutaya Namaha
2] OM Anantaya Namaha
3] OM Govindaya Namaha
4] OM Keshavaya Namaha
5] OM Narayanaya Namaha
6] OM Madhavaya Namaha
7] OM Govindaya Namaha
8] OM Vishnave Namaha
9] OM Madhusoodanaya Namaha
10] OM Trivikramaya Namaha
11] OM Vamanaya Namaha
12] OM Sridharaya Namaha
13] OM Rishikeshaya Namaha
14] OM Padmanabhaya Namaha
15] OM Damodharaya Namaha
16] OM Sri Vedavyasa rishihi Anushtup Chandhaha Vishwaroopo Mahavishnu devatha
17] OM Vishwasmai Namaha
18] OM Vishnave Namaha
19] OM Vasatkaaraya Namaha
20] OM Bhoota Bhavya Bhavat Prabhave Namaha
21] OM Bhootakrite Namaha
22] OM Bhootabhrite Namaha
23] OM Bhavaya Namaha
24] OM Bhootatmane Namaha
25] OM Bhootha Bhavanaya Namaha
26] OM Bhootatmane Namaha
27] OM Paramatmane Namaha
28] OM Mrukthanam Paramaye gataye Namaha
29] OM Avyayaya Namaha
30] OM Purushaya Namaha
31] OM Saakshine Namaha
32] OM Kshetragnaaya Namaha
33] OM Aksharaaya Namaha
34] OM Yogaaya Namaha
35] OM Yoganidaam Netre Namaha
36] OM Pradhaanapurusheshwaraaya Namaha
37] OM Narasimhavapushe Namaha
38] OM Shreemate Namaha
39] OM Keshavaaya Namaha
40] OM Purushottamaaya Namaha
41] OM Sarvasmai Namaha
42] OM Sharvaaya Namaha
43] OM Shivaaya Namaha
44] OM Sthanave Namaha
45] OM Bhootadaye Namaha
46] OM Nidhaye Avyayaaya Namaha
47] OM Sambhavaaya Namaha
48] OM Bhavanaaya Namaha
49] OM Bhartre Namaha
50] OM Prabhavaaya Namaha
51] OM Prabhave Namaha
52] OM Eashwaraaya Namaha
53] OM Swayambhuve Namaha
54] OM Shambhave Namaha
55] OM Aadityaaya Namaha
56] OM Pushkaraakshaaya Namaha
57] OM Mahaaswanaaya Namaha
58] OM Anaadinidaanaaya Namaha
59] OM Dhaatre Namaha
60] OM Vidhaatre Namaha
61] OM Dhaaturuttamaay Namaha
62] OM Aprameyaaya Namaha
63] OM Hrishikeshaaya Namaha
64] OM Padmanaabhaya Namaha
65] OM Amarprabhave Namaha
66] OM Vishwakarmane Namaha
67] OM Manave Namaha
68] OM Twastre Namaha
69] OM Sthavishtaaya Namaha
70] OM Sthaviraaya Dhruvaaya Namaha
71] OM Agraahhya Namaha
72] OM Shaashwataaya Namaha
73] OM Krishnaaaya Namaha
74] OM Lohitaakshaaya Namaha
75] OM Pratardanaaya Namaha
76] OM Prabhutaaya Namaha
77] OM Trikakubdhamne Namaha
78] OM Pavithraaya Namaha
79] OM Mangalaaya Parasmai Namaha
80] OM Eashaanaaya Namaha
81] OM Praanadaaya Namaha
82] OM Praanaaya Namaha
83] OM Jyeshtaaya Namaha
84] OM Shreshtaaya Namaha
85] OM Prajaapataye Namaha
86] OM Hiranyagarbhaaya Namaha
87] OM Bhoogarbhaaya Namaha
88] OM Maadhavaaya Namaha
89] OM Madhusoodhanaaya Namaha
90] OM Eashwaraaya Namaha
91] OM Vikramine Namaha
92] OM Dhanvine Namaha
93] OM Medhavine Namaha
94] OM Vikramaaya Namaha
95] OM Kramaaya Namaha
96] OM Anuttamaaya Namaha
97] OM Durradharshaaya Namaha
98] OM Kritagnaaya Namaha
99] OM Kritaye Namaha
100] OM Aatmavate Namaha
101] OM Sureshaaya Namaha
102] OM Sharanaaya Namaha
103] OM Sharmane Namaha
104] OM Vishwaretasseh Namaha
105] OM Prajabhavaaya Namaha
106] OM Ahne Namaha
107] OM Samvatsaraaya Namaha
108] OM Vyaalaaya Namaha
109] OM Pratyayaya Namaha
110] OM Sarvadarshanaaya Namaha
111] OM Ajaaya Namaha
112] OM Sarveshwaraaya Namaha
113] OM Siddhaaya Namaha
114] OM Siddhaye Namaha
115] OM Savadiye Namaha
116] OM Achyutaaya Namaha
117] OM Vrishakapaye Namaha
118] OM Ameyatmane Namaha
119] OM Sarvayogavinihsritaaya Namaha
120] OM Vasave Namaha
121] OM Vasumanase Namaha
122] OM Satyaya Namaha
123] OM Samatmane Namaha
124] OM Sammitaaya Namaha
125] OM Samaaya Namaha
126] OM Amoghaaya Namaha
127] OM Pundareekakshaaya Namaha
128] OM Vrishakarmane Namaha
129] OM Vrishaakritaye Namaha
130] OM Rudraaya Namaha
131] OM Bahusirase Namaha
132] OM Babhruve Namaha
133] OM Vishvayonaye Namaha
134] OM SuchiSravase Namaha
135] OM Amritaaya Namaha
136] OM SaswathSthanave Namaha
137] OM Vararohaaya Namaha
138] OM Mahatapase Namaha
139] OM Sarvagaaya Namaha
140] OM Sarvavidvaanave Namaha
141] OM Viswaksenaaya Namaha
142] OM Janaardanaaya Namaha
143] OM Vedaaya Namaha
144] OM Vedavide Namaha
145] OM Avyangaaya Namaha
146] OM Vedaangaya Namaha
147] OM Vedavide Namaha
148] OM Kavaye Namaha
149] OM Lokadyakshaaya Namaha
150] OM Suradyakshaaya Namaha
151] OM Darmadyakshaaya Namaha
152] OM Kritakritaaya Namaha
153] OM Chaturatmane Namaha
154] OM Chaturvuehaaya Namaha
155] OM Chaturdrishtaaya Namaha
156] OM Chaturbhujaaya Namaha
157] OM Bhraajishnaave Namaha
158] OM Bhojanaaya Namaha
159] OM Bhoktre Namaha
160] OM Sahishnave Namaha
161] OM Jagadaadijaaya Namaha
162] OM Anadhaaya Namaha
163] OM Vijayaaya Namaha
164] OM Jaitre Namaha
165] OM Viswayonaye Namaha
166] OM Punarvasave Namaha
167] OM Upendraaya Namaha
168] OM Vaamanaaya Namaha
169] OM Praamshave Namaha
170] OM Amoghaaya Namaha
171] OM Shuchaye Namaha
172] OM Oorjithaaya Namaha
173] OM Ateendraaya Namaha
174] OM Sangrahaaya Namaha
175] OM Sagayi Namaha
176] OM Dritaatmane Namaha
177] OM Niyamaye Namaha
178] OM Yamahaya Namaha
179] OM Vedya-aya Namaha
180] OM Vaidya-aya Namaha
181] OM Sadayogine Namaha
182] OM Virdhne Namaha
183] OM Maadhavaya Namaha
184] OM Madhve Namaha
185] OM Athinidraya-aya Namaha
186] OM Mahamaya-aya Namaha
187] OM Mahotsahaya Namaha
188] OM Mahabalaya Namaha
189] OM Buddheye Namaha
190] OM Mahaviryaya Namaha
191] OM Shakthye Namaha
192] OM Mahadhutheya Namaha
193] OM Anirdhashyavapushe Namaha
194] OM Shrimate Namaha
195] OM Ameyatmane Namaha
196] OM Mahadridhagge Namaha
197] OM Maheshvasaya Namaha
198] OM Mahibratre Namaha
199] OM Shrinivasaya Namaha
200] OM Santhgathye Namaha
201] OM Aniruddhaye Namaha
202] OM Suranandhaya Namaha
203] OM Govindaya Namaha
204] OM Govindaa Pataye Namaha
205] OM Marichaye Namaha
206] OM Damanaya Namaha
207] OM Hansaya Namaha
208] OM Suparanaya Namaha
209] OM Bhujagothamaaya Namaha
210] OM Hiranyanaabhaya Namaha
211] OM Sutapase Namaha
212] OM Padmanaabhaya Namaha
213] OM Prajapathaye Namaha
214] OM Amrityave Namaha
215] OM Sarvadgasho Namaha
216] OM Simahaya Namaha
217] OM Sandhotre Namaha
218] OM Sandhimate Namaha
219] OM Sthitaraya Namaha
220] OM Ajaaya Namaha
221] OM Durmarshanaya Namaha
222] OM Shastre Namaha
223] OM Vishrutatmane Namaha
224] OM Surarigne Namaha
225] OM Gurave Namaha
226] OM Gurutamaya Namaha
227] OM Dhaamne Namaha
228] OM Sathyaya Namaha
229] OM Satyaparaakamaaya Namaha
230] OM Nimishaya Namaha
231] OM Animishaya Namaha
232] OM Strgvino Namaha
233] OM Vaachaspataye Udhardhiye Namaha
234] OM Agranye Namaha
235] OM Gramanye Namaha
236] OM Shrimate Namaha
237] OM Nyayaya Namaha
238] OM Netre Namaha
239] OM Sameernaaya Namaha
240] OM SahastraMrudhne Namaha
241] OM Vishwatmane Namaha
242] OM Sahastrakshaaya Namaha
243] OM Sahastrapade Namaha
244] OM Aavarthanaya Namaha
245] OM Nivrutthatmane Namaha
246] OM Sanmruthay Namaha
247] OM Sampramardanaya Namaha
248] OM Ahassamvartakaya Namaha
249] OM Vahniye Namaha
250] OM Anilaya Namaha
251] OM Dharanidharaya Namaha
252] OM Suprasadaya Namaha
253] OM Prasannatamane Namaha
254] OM Vishwadhrage Namaha
255] OM Vishwabhuje Namaha
256] OM Vibhave Namaha
257] OM Satkartre Namaha
258] OM Satkrutaya Namaha
259] OM Sadhave Namaha
260] OM Jahannuye Namaha
261] OM Narayanaya Namaha
262] OM Naraya Namaha
263] OM Asankhyeyeya Namaha
264] OM Aprameyatmane Namaha
265] OM Vishishtaya Namaha
266] OM Shuchaye Namaha
267] OM Siddharthaya Namaha
268] OM Siddhasankalpaya Namaha
269] OM Siddhidayah Namaha
270] OM Siddhisadaanahaya Namaha
271] OM Vrushahineya Namaha
272] OM Vrushabhaya Namaha
273] OM Vishnave Namaha
274] OM Vrushparvane Namaha
275] OM Vrushodaraya Namaha
276] OM Vardhanaya Namaha
277] OM Vardhamanaya Namaha
278] OM Vivikthaaya Namaha
279] OM Shruthisaagaraya Namaha
280] OM Subusajaaya Namaha
281] OM Dhurdharaya Namaha
282] OM Vagmine Namaha
283] OM Mahendraya Namaha
284] OM Vasudaya Namaha
285] OM Vasave Namaha
286] OM Naikarupaya Namaha
287] OM Brihadroopaya Namaha
288] OM Shipivishtaya Namaha
289] OM Prakashanaya Namaha
290] OM Ojastejodyuthidharaya Namaha
291] OM Prakaashatmane Namaha
292] OM Prataapanaya Namaha
293] OM Riddhaya Namaha
294] OM Spashtaksharaya Namaha
295] OM Mantraya Namaha
296] OM Chandranshave Namaha
297] OM Bhaskaradyuthaye Namaha
298] OM Amritaamsoodbhavaya Namaha
299] OM Bhanave Namaha
300] OM Shashabindave Namaha
301] OM Sureshvaraya Namaha
302] OM Oshdhaaya Namaha
303] OM Jagat Setave Namaha
304] OM Satyadharmaparakramaya Namaha
305] OM Bhootabhavyabhavannathaya Namaha
306] OM Pavanaya Namaha
307] OM Paavanaya Namaha
308] OM Analaaya Namaha
309] OM Kaamdhne Namaha
310] OM Kaamakruthe Namaha
311] OM Kaanthaya Namaha
312] OM Kaamaya Namaha
313] OM Kaamapradaya Namaha
314] OM Prabhave Namaha
315] OM Yugadhikruthe Namaha
316] OM Yugaavarthaya Namaha
317] OM Naikamayaya Namaha
318] OM Mahashanaya Namaha
319] OM Adrishyaya Namaha
320] OM Vyaktaroopaya Namaha
321] OM Sahastrajite Namaha
322] OM Ananthajite Namaha
323] OM Ishtaya Namaha
324] OM Vishishtaya Namaha
325] OM Shishteastaya Namaha
326] OM Shikandine Namaha
327] OM Nahushaya Namaha
328] OM Vrishaya Namaha
329] OM Krodhgne Namaha
330] OM Krodhakritkartaa Namaha
331] OM Vishwabahave Namaha
332] OM Mahidharaya Namaha
333] OM Achyuthaya Namaha
334] OM Prathithaya Namaha
335] OM Praanaya Namaha
336] OM Praandaaya Namaha
337] OM Vaasavanujaya Namaha
338] OM Apaam Nidhaye Namaha
339] OM Adhishtaanaya Namaha
340] OM Apramatthaya Namaha
341] OM Prathishtataya Namaha
342] OM Skandaya Namaha
343] OM Skanda Dharaya Namaha
344] OM Dhuryaya Namaha
345] OM Varadhaya Namaha
346] OM Vaayu Vahanaya Namaha
347] OM Vasudevaya Namaha
348] OM Brihatbhaanave Namaha
349] OM Aadidevaya Namaha
350] OM Purandaraya Namaha
351] OM Ashokaya Namaha
352] OM Taraanaya Namaha
353] OM Taraya Namaha
354] OM Shuraya Namaha
355] OM Shourye Namaha
356] OM Janeshwaraya Namaha
357] OM Anukulaya Namaha
358] OM Shatavarttaya Namaha
359] OM Padmeene Namaha
360] OM Padmenebekshanaye Namaha
361] OM Padmanabhaya Namaha
362] OM Aravindaakshaaya Namaha
363] OM Padmagarbhaya Namaha
364] OM Sareerabhrite Namaha
365] OM Maharddheye Namaha
366] OM Shraddhaya Namaha
367] OM Vriddhatmane Namaha
368] OM Maha Kshaya Namaha
369] OM Garudadwajaya Namaha
370] OM Atulaya Namaha
371] OM Sharabhaya Namaha
372] OM Bheemaya Namaha
373] OM Samayagnaya Namaha
374] OM Havirharaye Namaha
375] OM SarvaLakshanalakshanaya Namaha
376] OM Lakshmivate Namaha
377] OM Samithinjayaya Namaha
378] OM Viksharaya Namaha
379] OM Rohitaya Namaha
380] OM Maargaya Namaha
381] OM Hetave Namaha
382] OM Damodaraya Namaha
383] OM Sahaya Namaha
384] OM Mahidharaya Namaha
385] OM Mahabhagaaya Namaha
386] OM Vegavathe Namaha
387] OM Amitaashanaya Namaha
388] OM Udbhavaya Namaha
389] OM Kshobanaya Namaha
390] OM Devaya Namaha
391] OM Shrigarbaya Namaha
392] OM Parameshwaraya Namaha
393] OM Karnaaya Namaha
394] OM Karatre Namaha
395] OM Vikaratre Namaha
396] OM Gahanaya Namaha
397] OM Guhaya Namaha
398] OM Vyavasayaya Namaha
399] OM Vyavasthaanaya Namaha
400] OM Samsthaanaya Namaha
401] OM Sthaanadhaya Namaha
402] OM Dhruvaaya Namaha
403] OM Pararddhaye Namaha
404] OM Paramaspastaya Namaha
405] OM Thustaya Namaha
406] OM Pushtaya Namaha
407] OM Subekshanaya Namaha
408] OM Ramaya Namaha
409] OM Viramaya Namaha
410] OM Virjaya Namaha
411] OM Maargaya Namaha
412] OM Neyaya Namaha
413] OM Nyaya Namaha
414] OM Anyaya Namaha
415] OM Veeraya Namaha
416] OM Shaktimataa Shreshtaya Namaha
417] OM Dharmaya Namaha
418] OM Dharmaviduttamaaya Namaha
419] OM Vaikuntaya Namaha
420] OM Purushaya Namaha
421] OM Praanaya Namaha
422] OM Praandaaya Namaha
423] OM Pranavaaya Namaha
424] OM Prithve Namaha
425] OM HiranyaGarbhaya Namaha
426] OM Shatrugnaaya Namaha
427] OM Vyaapthaaya Namaha
428] OM Vaayave Namaha
429] OM Adhokshajaaya Namaha
430] OM Rituhve Namaha
431] OM Sudarshanaaya Namaha
432] OM Kaalaaya Namaha
433] OM Paramestine Namaha
434] OM Parigrahaaya Namaha
435] OM Ugraaya Namaha
436] OM Samvatsraaya Namaha
437] OM Dakshaaya Namaha
438] OM Vishraamaaya Namaha
439] OM Vishwadakshinaaya Namaha
440] OM Visthaaraaya Namaha
441] OM Sthaavarasthaanave Namaha
442] OM Pramaanaya Namaha
443] OM Bijaay Avyayaaya Namaha
444] OM Arthaaya Namaha
445] OM Anarthaaya Namaha
446] OM Mahakoshaaya Namaha
447] OM Mahabhogaaya Namaha
448] OM Mahadhanaaya Namaha
449] OM Anirvinnahaya Namaha
450] OM Sthavistaaya Namaha
451] OM Abhuve Namaha
452].OM Dharmavupaya Namaha
453] OM Mahamakaaya Namaha
454] OM Nakshatranemaye Namaha
455] OM Nakshathrine Namaha
456] OM Kshamaya Namaha
457] OM Kshaamaya Namaha
458] OM Samihanaaya Namaha
459] OM Yagnaaya Namaha
460] OM Ijyaaya Namaha
461] OM Mahejyaaya Namaha
462] OM Krithave Namaha
463] OM Satraaya Namaha
464] OM Sataa Gathaye Namaha
465] OM Sarvadharshine Namaha
466] OM Vibhukthatmaane Namaha
467] OM Sarvagnaya Namaha
468] OM Jnaanamutthamaaya Namaha
469] OM Suvrathaaya Namaha
470] OM Sumukhaaya Namaha
471] OM Sookshmaaya Namaha
472] OM Sughoshaaya Namaha
473] OM Sukhdaaya Namaha
474] OM Suhridye Namaha
475] OM Manoharaaya Namaha
476] OM Jitakrodhaaya Namaha
477] OM Veerabhaahave Namaha
478] OM Vidhaarnaaya Namaha
479] OM Swaapanaaya Namaha
480] OM Swavashaaya Namaha
481] OM Vyaapine Namaha
482] OM Naikaatmane Namaha
483] OM Naikakarmakrihte Namaha
484] OM Vatsaraya Namaha
485] OM Vatsalaaya Namaha
486] OM Vathsine Namaha
487] OM Ratnagarbahaya Namaha
488] OM Dhaneshwaraya Namaha
489] OM Dharmagupe Namaha
490] OM DharmaKrihte Namaha
491] OM Dharmine Namaha
492] OM Sathe Namaha
493] OM Asathe Namaha
494] OM Ksharaaya Namaha
495] OM Aksharaaya Namaha
496] OM Avijnaatre Namaha
497] OM Sahasthraanshve Namaha
498] OM Vidhaathre Namaha
499] OM Krihthalakshanaaya Namaha
500] OM Ghabasthineymaye Namaha
501] OM Sattvasthaaya Namaha
502] OM Simhaaya Namaha
503] OM BhoothaMaheshwaraaya Namaha
504] OM Aadidevaaya Namaha
505] OM Mahadevaaya Namaha
506] OM Deveshaaya Namaha
507] OM Devbrihadgurave Namaha
508] OM Uttaraaya Namaha
509] OM Gopathaye Namaha
510] OM Gopthre Namaha
511] OM Jnaanagamyaaya Namaha
512] OM Puraatanaaya Namaha
513] OM Shareerabhruthabhruthe Namaha
514] OM Bhokhthre Namaha
515] OM Kapeendraya Namaha
516] OM Bhuridhakshinaaya Namaha
517] OM Somapaaya Namaha
518] OM AmruthaPaaya Namaha
519] OM Somaaya Namaha
520] OM Purujite Namaha
521] OM Purusattamaaya Namaha
522] OM Vinyaaya Namaha
523] OM Jayaaya Namaha
524] OM Satyasandhaaya Namaha
525] OM Daashaahi Namaha
526] OM Saatvataa Pataye Namaha
527] OM Jeevaaya Namaha
528] OM Vinayithasaakshine Namaha
529] OM Mukundaaya Namaha
530] OM Amitavikramaaya Namaha
531] OM Ambhonidhaye Namaha
532] OM Ananthatmaane Namaha
533] OM Mahodadhishayaya Namaha
534] OM Anthakaaya Namaha
535] OM Ajaaya Namaha
536] OM Mahahahi Namaha
537] OM Swabhavyaaya Namaha
538] OM Jitaamitraaya Namaha
539] OM Pramodnaaya Namaha
540] OM Anandaaya Namaha
541] OM Nandnaaya Namaha
542] OM Nandaaya Namaha
543] OM Satyadharmane Namaha
544] OM Trivikramaaya Namaha
545] OM Maharshaye Kapilaachaaraya Namaha
546] OM Krithagnaaya Namaha
547] OM Medinipataye Namaha
548] OM Tripadaaya Namaha
549] OM Tridashaadhyakshaaya Namaha
550] OM Mahaasringaaya Namaha
551] OM Kruthaanthkrithe Namaha
552] OM Mahavaraahaya Namaha
553] OM Govindaaya Namaha
554] OM Sushenaaya Namaha
555] OM Kanakaangadine Namaha
556] OM Guhyaya Namaha
557] OM Gabiraaya Namaha
558] OM Gahanaaya Namaha
559] OM Guptaaya Namaha
560] OM Chakragadhaadharaya Namaha
561] OM Vedhase Namaha
562] OM Svaanghaaya Namaha
563] OM Ajitahaya Namaha
564] OM Krishnaaya Namaha
565] OM Dridaaya Namaha
566] OM Sankarshanaaya Achyuthaaya Namaha
567] OM Varunaaya Namaha
568] OM Vaarunaaya Namaha
569] OM Vrukshaaya Namaha
570] OM Pushkaraakshaaya Namaha
571] OM Mahamanase Namaha
572] OM Bhagavate Namaha
573] OM Bhagaghne Namaha
574] OM Anandine Namaha
575] OM Vanamaaline Namaha
576] OM Halayudhaaya Namaha
577] OM Aadityaaya Namaha
578] OM Jyothiraadityaaya Namaha
579] OM Sahishnave Namaha
580] OM Gatisattamaaya Namaha
581] OM Sudhanvane Namaha
582] OM Khandparashave Namaha
583] OM Dhaarunaaya Namaha
584] OM Dravinapradaya Namaha
585] OM Divasprashe Namaha
586] OM Sarvadhrikvyaasaya Namaha
587] OM Vachaspathaye Ayonijaaya Namaha
588] OM Trisaamne Namaha
589] OM Saamgaaya Namaha
590] OM Saamne Namaha
591] OM Nirvaanaaya Namaha
592] OM Bheshjaaya Namaha
593] OM Bhishaje Namaha
594] OM Sanyaaskrithe Namaha
595] OM Shamaaya Namaha
596] OM Shaanthaaya Namaha
597] OM Nishtaaya Namaha
598] OM Shaanthye Namaha
599] OM Parayanaaya Namaha
600] OM Shubhaangaaya Namaha
601] OM Shantidaaya Namaha
602] OM Shthraste Namaha
603] OM Kumudaaya Namaha
604] OM Kuvaleshaayaya Namaha
605] OM Gohithaaya Namaha
606] OM Gopthaye Namaha
607] OM Gopthre Namaha
608] OM Vrushabhakshaaya Namaha
609] OM Anivarthane Namaha
610] OM Nivruthaatmaane Namaha
611] OM Sankshepthre Namaha
612] OM Kshemakrithe Namaha
613] OM Shivaaya Namaha
614] OM Srivatsavakshase Namaha
615] OM Shrivaasaaya Namaha
616] OM Shripataye Namaha
617] OM Shrimataa varaaya Namaha
618] OM Shridaaya Namaha
619] OM Shrishaaya Namaha
620] OM Shrinivaasaaya Namaha
621] OM Shrinidhaye Namaha
622] OM Shrivibhaavanaaya Namaha
623] OM Shridharaaya Namaha
624] OM Shrikaraaya Namaha
625] OM Shreyase Namaha
626] OM Shrimate Namaha
627] OM Lokthrayaashrayaya Namaha
628] OM Svakshaaya Namaha
629] OM Svangaaya Namaha
630] OM Shataanandaaya Namaha
631] OM Nandaye Namaha
632] OM Jyothirganeshwaraya Namaha
633] OM Vijeetaatmane Namaha
634] OM Vidheyaatmane Namaha
635] OM Satkeerthaye Namaha
636] OM Chinnasanshaayaya Namaha
637] OM Udheernaaya Namaha
638] OM Sarvatahchakshushe Namaha
639] OM Aneeshaaya Namaha
640] OM Shaashavatsthiraaya Namaha
641] OM Bhooshyaaya Namaha
642] OM Bhooshanaaya Namaha
643] O M Bhootaye Namaha
644] OM Vishokaaya Namaha
645] OM Shokanaashanaaya Namaha
646] OM Archishmate Namaha
647] OM Archithaaya Namaha
648] OM Kumbhaaya Namaha
649] OM Vishuddhaatmane Namaha
650] OM Vishodhanaaya Namaha
651] OM Aniruddhaaya Namaha
652] OM Aprathirathaaya Namaha
653] OM Pradhyumnaaya Namaha
654] OM Amitavikramaaya Namaha
655] OM Kaalneminigne Namaha
656] OM Veeraaya Namaha
657] OM Shouraye Namaha
658] OM Shoorajaneshwaraaya Namaha
659] OM Trilokaatmane Namaha
660] OM Trilokeshaaya Namaha
661] OM Keshavaaya Namaha
662] OM Keshigne Namaha
663] OM Haraye Namaha
664] OM Kaamdevaaya Namaha
665] OM Kaampaalaya Namaha
666] OM Kaamine Namaha
667] OM Kaanthaaya Namaha
668] OM Krithaagamaaya Namaha
669] OM Anirdheshyavapushe Namaha
670] OM Vishnave Namaha
671] OM Veeraaya Namaha
672] OM Ananthaaya Namaha
673] OM Dhananjayaaya Namaha
674] OM Brahmanyaaya Namaha
675] OM Brahmakrite Namaha
676] OM Brahmane Namaha
677] OM Brahmavivardhanaaya Namaha
678] OM Brahmavidhe Namaha
679] OM Brahmanaaya Namaha
680] OM Brahmine Namaha
681] OM Brahmajnaaya Namaha
682] OM Braahmanapriyaaya Namaha
683] OM Mahakramaaya Namaha
684] OM Mahakarmane Namaha
685] OM Mahatejase Namaha
686] OM Mahorgaaya Namaha
687] OM Mahakrithave Namaha
688] OM Mahayajvane Namaha
689] OM Mahayagnaaya Namaha
690] OM Mahahavishe Namaha
691] OM Sthavyaaya Namaha
692] OM Sthavapriyaaya Namaha
693] OM Sthothraaya Namaha
694] OM Sthuthaye Namaha
695] OM Sthothre Namaha
696] OM Ranapriyaaya Namaha
697] OM Poornaaya Namaha
698] OM Purayithre Namaha
699] OM Punyaaya Namaha
700] OM Punyakeerthaye Namaha
701] OM Anaamayaaya Namaha
702] OM Manojvaaya Namaha
703] OM Theerthakaraaya Namaha
704] OM Vasurethase Namaha
705] OM Vasupradaaya Namaha
706] OM Vasupradaaya Namaha
707] OM Vaasudevaaya Namaha
708] OM Vasave Namaha
709] OM Vasumanase Namaha
710] OM Havishe Namaha
711] OM Sadgataye Namaha
712] OM Satkrithaye Namaha
713] OM Sattaye Namaha
714] OM Sadbhoothaye Namaha
715] OM Satparaanaaya Namaha
716] OM Shoorasenaaya Namaha
717] OM Yadushrestaaya Namaha
718] OM Sannivaasaaya Namaha
719] OM Suyaamunaaya Namaha
720] OM Bhoothavaasaaya Namaha
721] OM Vaasudevaaya Namaha
722] OM Sarvaasunilayaaya Namaha
723] OM Analaaya Namaha
724] OM Dharpagne Namaha
725] OM Dharpadaaya Namaha
726] OM Dhrupthaaya Namaha
727] OM Dhurdhraaya Namaha
728] OM Aparaajitaaya Namaha
729] OM Vishwamurthaye Namaha
730] OM Mahaamurthaye Namaha
731] OM Deepthamurthaye Namaha
732] OM Amoorthimate Namaha
733] OM Anekamurthaye Namaha
734] OM Avyakthaaya Namaha
735] OM Shathamurthaye Namaha
736] OM Shataananaaya Namaha
737] OM Ekaaya Namaha
738] OM Naukaaya Namaha
739] OM Savaaya Namaha
740] OM Kaaya Namaha
741] OM Kasme Namaha
742] OM Yasme Namaha
743] OM Tasme Namaha
744] OM Padamanuttamaaya Namaha
745] OM Lokabandhave Namaha
746] OM Lokanaathaaya Namaha
747] OM Maadhavaaya Namaha
748] OM Bhakthavatsalaaya Namaha
749] OM Suvarnavarnaaya Namaha
750] OM Hemaangaaya Namaha
751] OM Varaangaaya Namaha
752] OM Chandanaangadine Namaha
753] OM Veeragne Namaha
754] OM Vishamaaya Namaha
755] OM Shoonyaaya Namaha
756] OM Dhoothashishe Namaha
757] OM Achalaaya Namaha
758] OM Chalaaya Namaha
759] OM Amaanine Namaha
760] OM Maanadaaya Namaha
761] OM Maanyaaya Namaha
762] OM Lokaswaamine Namaha
763] OM Trilokadhrige Namaha
764] OM Sumedhase Namaha
765] OM Medhajaaya Namaha
766] OM Dhanyaaya Namaha
767] OM Satyamedhase Namaha
768] OM Dharadharaaya Namaha
769] OM Tejovrishaaya Namaha
770] OM Dhyuthidharaaya Namaha
771] OM Sarvashashtrabrihtaa Varaaya Namaha
772] OM Pragrahaaya Namaha
773] OM Nigrahaaya Namaha
774] OM Vyagraaya Namaha
775] OM Naikashringaaya Namaha
776] OM Gadagrijaaya Namaha
777] OM Chathurmurthaye Namaha
778] OM Chathurbahive Namaha
779] OM Chathuvyuhaaya Namaha
780] OM Chathurgathaye Namaha
781] OM Chathuraatmane Namaha
782] OM Chathurbhaavaaya Namaha
783] OM Chathurvedavidhe Namaha
784] OM Ekapade Namaha
785] OM Samaavarthaaya Namaha
786] OM Nivrutthaatmane Namaha
787] OM Dhurjyaaya Namaha
788] OM Dhurathikramaaya Namaha
789] OM Dhurlabhaaya Namaha
790] OM Durgamaaya Namaha
791] OM Durgaaya Namaha
792] OM Duraavaasaaya Namaha
793] OM Duraarigne Namaha
794] OM Shubhaangaaya Namaha
795] OM Lokasaaraangaaya Namaha
796] OM Sutantave Namaha
797] OM Thanthuvardhanaaya Namaha
798] OM Indrakarmane Namaha
799] OM Mahakarmane Namaha
800] OM Krithakarmane Namaha
801] OM Krithaagamaaya Namaha
802] OM Udhbhavaaya Namaha
803] OM Sundaraaya Namaha
804] OM Sundhaaya Namaha
805] OM Ratnanaabhaaya Namaha
806] OM Sulochanaaya Namaha
807] OM Arkaaya Namaha
808] OM Vaajasanaaya Namaha
809] OM Shringane Namaha
810] OM Jayanthaaya Namaha
811] OM Sarvavijjaine Namaha
812] OM Suvarnabindave Namaha
813] OM Akshobhyaaya Namaha
814] OM Sarvavaagheeshwareshwaraaya Namaha
815] OM Mahaahrudaaya Namaha
816] OM Mahagarthaaya Namaha
817] OM Mahabhuthaaya Namaha
818] OM Mahanidhaye Namaha
819] OM Kumudaaya Namaha
820] OM Kundaraaya Namaha
821] OM Kundaaya Namaha
822] OM Purjanyaaya Namaha
823] OM Paavanaaya Namaha
824] OM Anilaaya Namaha
825] OM Amruthaanshaaya Namaha
826] OM Amruthavapushe Namaha
827] OM Sarvagnaaya Namaha
828] OM Sarvathomukhaaya Namaha
829] OM Sulabhaaya Namaha
830] OM Suvrathaaya Namaha
831] OM Siddhaaya Namaha
832] OM Shathrujite Namaha
833] OM Shathrutaapnaaya Namaha
834] OM Nyagrodhaaya Namaha
835] OM Udumbraaya Namaha
836] OM Ashwatthaaya Namaha
837] OM Chaanuraandranishudanaaya Namaha
838] OM Sahasthraarchishe Namaha
839] OM Sapthajeevaaya Namaha
840] OM Sapthedhase Namaha
841] OM Sapthavaahanaaya Namaha
842] OM Amrurthaye Namaha
843] OM Anaghaaya Namaha
844] OM Achintyaaya Namaha
845] OM Bhayakrihthe Namaha
846] OM Bhayanaashanaaya Namaha
847] OM Anave Namaha
848] OM Brihathe Namaha
849] OM Krishaaya Namaha
850] OM Stholaaya Namaha
851] OM Grinabhruthe Namaha
852] OM Nirgunaaya Namaha
853] OM Mahathe Namaha
854] OM Adhrathaaya Namaha
855] OM Swadhrathaaya Namaha
856] OM Swaasyaaya Namaha
857] OM Praagvanshaaya Namaha
858] OM Vanshvardhanaya Namaha
859] OM Bhaarabhrithe Namaha
860] OM Kathithaaya Namaha
861] OM Yogine Namaha
862] OM Yogeeshaaya Namaha
863] OM Sarvakaamadaaya Namaha
864] OM Aashramaaya Namaha
865] OM Shramanaaya Namaha
866] OM Kshaamaaya Namaha
867] OM Suparnaaya Namaha
868] OM Vaayuvaahanaaya Namaha
869] OM Dhanurdharaaya Namaha
870] OM Dhanurvedaaya Namaha
871] OM Dhandaaya Namaha
872] OM Dhamayithre Namaha
873] OM Dhamaaya Namaha
874] OM Aparaajitaaya Namaha
875] OM Sarvasahaaya Namaha
876] OM Aniyanthre Namaha
877] OM Aniyamaaya Namaha
878] OM Ayamaaya Namaha
879] OM Sattvavathe Namaha
880] OM Sattvikaaya Namaha
881] OM Sathyaaya Namaha
882] OM Sathyadharmaparaayanaaya Namaha
883] OM Abhipraayaaya Namaha
884] OM Priyaarahaaya Namaha
885] OM Arahaaya Namaha
886] OM Prahikrihthe Namaha
887] OM Preetivardhanaaya Namaha
888] OM Vihaayasagathaaye Namaha
889] OM Jyothishe Namaha
890] OM Suruchaye Namaha
891] OM Huthabhuje Namaha
892] OM Vibhave Namaha
893] OM Ravaye Namaha
894] OM Virochanaaya Namaha
895] OM Sooryaaya Namaha
896] OM Savithre Namaha
897] OM Ravilochanaaya Namaha
898] OM Ananthaaya Namaha
899] OM Huthabhuje Namaha
900] OM Bhokthre Namaha
901] OM Sukhdaaya Namaha
902] OM Naikajaaya Namaha
903] OM Agrajaaya Namaha
904] OM Anirvinnaaya Namaha
905] OM Sadamarshine Namaha
906] OM Lokaadhishtaanaaya Namaha
907] OM Adhbhuthaaya Namaha
908] OM Sanaath Namaha
909] OM Sanaathanathamaaya Namaha
910] OM Kapilaaya Namaha
911] OM Kapaye Namaha
912] OM Apyayaaya Namaha
913] OM Swasthidaaya Namaha
914] OM Swasthikrihthe Namaha
915] OM Swasthibhuje Namaha
916] OM Swasthidhakshinaaya Namaha
917] OM Aroudhraaya Namaha
918] OM Kundaline Namaha
919] OM Chakrine Namaha
920] OM Vikramine Namaha
921] OM Uoorjithashaasanaaya Namaha
922] OM Shabdaathigaaya Namaha
923] OM Shabdasahaaya Namaha
924] OM Shishiraaya Namaha
925] OM Sharvarikaraaya Namaha
926] OM Akrooraaya Namaha
927] OM Peshlaaya Namaha
928] OM Dhakshaaya Namaha
929] OM Dakshinaaya Namaha
930] OM Kshaminaa Varaaya Namaha
931] OM Viduttamaaya Namaha
932] OM Veethabhayaaya Namaha
933] OM Punya Shravanakeerthanaaya Namaha
934] OM Uttaaranaaya Namaha
935] OM Dushkrithigne Namaha
936] OM Punyaaya Namaha
937] OM Duswapnanaashanaaya Namaha
938] OM Veeragne Namaha
939] OM Rakshanaaya Namaha
940] OM Sadbhayo Namaha
941] OM Jeevanaaya Namaha
942] OM Paryavasthithaaya Namaha
943] OM Anantharoopaaya Namaha
944] OM Ananthashriye Namaha
945] OM Jitamanyave Namaha
946] OM Bhayaapahaaya Namaha
947] OM Chatursthraaya Namaha
948] OM Gabeeraatmane Namaha
949] OM Videeshaaya Namaha
950] OM Vyaadhishaaya Namaha
951] OM Dishaaya Namaha
952] OM Anaadaye Namaha
953] OM Bhurbhuvaaya Namaha
954] OM Lakshmye Namaha
955] OM Suviraaya Namaha
956] OM Ruchiraangdaaya Namaha
957] OM Jananaaya Namaha
958] OM Janajanmaadaye Namaha
959] OM Bheemaya Namaha
960] OM Bheemaparaakramaaya Namaha
961] OM Aadhaarnilayaaya Namaha
962] OM Adhaathre Namaha
963] OM Pushpahaasaaya Namaha
964] OM Prajaagaraaya Namaha
965] OM Oordhvagaaya Namaha
966] OM Satpathaachaaraaya Namaha
967] OM Praanadaaya Namaha
968] OM Pranavaaya Namaha
969] OM Pranaaya Namaha
970] OM Pramaanaaya Namaha
971] OM Praananilayaaya Namaha
972] OM Praanabhrihthe Namaha
973] OM Praanajeevanaaya Namaha
974] OM Tattvaaya Namaha
975] OM Tattvavidhe Namaha
976] OM Ekaatmane Namaha
977] OM Janma mruthyu jaraathigaaya Namaha
978] OM Bhoorbhuva swastharave Namaha
979] OM Taaraaya Namaha
980] OM Savithre Namaha
981] OM Prapithaamahaaya Namaha
982] OM Yagnaaya Namaha
983] OM Yagnapathaye Namaha
984] OM Yajvane Namaha
985] OM Yagnaangaaya Namaha
986] OM Yagnavaahaanaaya Namaha
987] OM Yagnabrihthe Namaha
988] OM Yagnakrihthe Namaha
989] OM Yagnine Namaha
990] OM Yagnabhuje Namaha
991] OM Yagnasaadhanaaya Namaha
992] OM Yagnaanthakrihthe Namaha
993] OM Yagnaguhyaaya Namaha
994] OM Annaaya Namaha
995] OM Annaadaaya Namaha
996] OM Aatmayonaye Namaha
997] OM Swayamjaataaya Namaha
998] OM Vaikhaanaaya Namaha
999] OM Saamagaayanaaya Namaha
1000] OM Devaki Nandanaaya Namaha
1001] OM Sthraste Namaha
1002] OM Kshithishaaya Namaha
1003] OM Paapanaashanaaya Namaha
1004] OM Samkhabrihthe Namaha
1005] OM Nandakine Namaha
1006] OM Chakrine Namaha
1007] OM Saaranga Dhanvane Namaha
1008] OM Gadhaadharaaya Namaha
1009] OM Rathaangapaanaye Namaha
1010] OM Akshobhyaaya Namaha
1011] OM Sarvapraharanaayudhaaya Namaha

No comments:

Post a Comment

Shiv Parvati Photo

Shiv Parvati Photo
Shiv Parvati Photo