Wednesday, September 8, 2010

Lord Ganehs Aarti


Lord Ganesh Picture


Lord Ganehs Aarti

Jai Ganesh Jai Ganesh, Jai Ganesh deva
Mata jaki Parvati, Pita Mahadeva.

Ek dant dayavant, char bhuja dhari
Mathe sindur sohai, muse ki savari,
Jai Ganesh...

Andhan ko ankh det, kodhin ko kaya
Banjhan ko putra det, nirdhan ko maya,
Jai Ganesh....

Pan chadhe, phul chadhe, aur chadhe meva
Ladduan ka bhog lage, saht kare seva, ,
Jai Ganesh....

Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh deva,
Mata jaki Parvata, Pita Mahadeva.

No comments:

Post a Comment

Shiv Parvati Photo

Shiv Parvati Photo
Shiv Parvati Photo