Tuesday, September 21, 2010

God Sai Bab Ashtottara Shatanaamavali


God Shirdi Ke Sai Baba Wallpaper


God Sai Bab Ashtottara Shatanaamavali


1] OM Shri Sai Nathaaya Namaha

2] OM Shri Sai Lakshmi Naarayanaya Namaha

3] OM Shri Sai KrishnaRaamaShiva Maruthyaadhi Roopaaya Namaha

4] OM Shri Sai SeshaSai Ne Namaha

5] OM Shri Sai Godhavarithata Seeladhivasi Ne Namaha

6] OM Shri Sai Bhakta Hrudayalayaaya namaha

7] OM Shri Sai Sarva Hrudh Vasine Namaha

8] OM Shri Sai Bhoota Vaasaya Namaha

9] OM Shri Sai Bhootha Bhavishyadh Bhaava Vargithaaya Namaha

10] OM Shri Sai Kaalaa Thithaaya Namaha

11] OM Shri Sai Kaalaya namaha

12] OM Shri Sai Kaala Kaalaaya Namaha

13] OM Shri Sai Kaaladarpada Manaaya Namaha

14] OM Shri Sai Mrutyunjayaaya Namaha

15] OM Shri Sai Amarthyaaya Namaha

16] OM Shri Sai Marthyaa Bhayapradhaaya Namaha

17] OM Shri Sai Jeevadhaaraya Namaha

18] OM Shri Sai Sarvadhaaraaya Namaha

19] OM Shri Sai Bhaktaavana Samarthaaya Namaha

20] OM Shri Sai Bhaktavana Prathikjnaaya Namaha

21] OM Shri Sai Anna Vastra Daaya Namaha

22] OM Shri Sai Aroogya Ksheemadaaya Namaha

23] OM Shri Sai Dhana Maangalya Pradaaya Namaha

24] OM Shri Sai Riddhi Siddhi Daaya Namaha

25] OM Shri Sai Putra Mitra Kalathra Bandhudaaya Namaha

26] OM Shri Sai Yogakshema Vahaaya Namaha

27] OM Shri Sai Aapadh Bhaandhavaaya Namaha

28] OM Shri Sai Margabandhavee Namaha

29] OM Shri Sai Bhuddhi Mukti Swargapavargadaya Namaha

30] OM Shri Sai Priyaya Namaha

31] OM Shri Sai Preeti Vardhanaaya Namaha

32] OM Shri Sai Antharyamine Namaha

33] OM Shri Sai Sachitath Mane Namaha

34] OM Shri Sai Nityanandaaya Namaha

35] OM Shri Sai Parama Sukhadaaya Namaha

36] OM Shri Sai Parameeshwaraaya Namaha

37] OM Shri Sai Parabrahmanee Namaha

38] OM Shri Sai Paramaatmanee Namaha

39] OM Shri Sai Gnaana Swaroopine Namaha

40] OM Shri Sai Jagatha Pithre Namaha

41] OM Shri Sai Bhaktanaam Maathru Daathru Pithaamahaaya Namaha

42] OM Shri Sai Bhaktaabhaya Pradhaaya Namaha

43] OM Shri Sai Bhakta para Dheenaya Namaha

44] OM Shri Sai Bhaktaanugraha Karaaya Namaha

45] OM Shri Sai Sharaanagatha Vatsalaaya Namaha

46] OM Shri Sai Bhakti Shakti Pradaaya Namaha

47] OM Shri Sai Gyana Vyraaghya Daaya Namaha

48] OM Shri Sai Preema Pradaaya Namaha

49] OM Shri Sai Samsaya Hrudaya Dhowrbhalya Paapa Karma Vaasanaa Kshayakaraaya Namaha

50] OM Shri Sai Hrudayagranthi Bhedakaaya Namaha

51] OM Shri Sai Karma Dhvamsine Namaha

52] OM Shri Sai Sudda Sath Vasthithaaya Namaha

53] OM Shri Sai Gunaatheetha Gunaathmanee Namaha

54] OM Shri Sai Anantha Kalyaana Gunaaya Namaha

55] OM Shri Sai Amitha Parakramaaya Namaha

56] OM Shri Sai Jaine Namaha

57] OM Shri Sai Durdharsha Shobaya Namaha

58] OM Shri Sai Aparaajitaya Namaha

59] OM Shri Sai Trilookeeshu Askanthitha Gatayee Namaha

60] OM Shri Sai Ashayak Rahitaaya Namaha

61] OM Shri Sai Sarva Shakti Murthayee Namaha

62] OM Shri Sai Sorupa Sundaraaya Namaha

63] OM Shri Sai Suloochanaaya Namaha

64] OM Shri Sai Bahuroopa Vishwamurthayee Namaha

65] OM Shri Sai Aroopav Yaktaaya Namaha

66] OM Shri Sai Aachintyaaya Namaha

67] OM Shri Sai Sookshmaaya Namaha

68] OM Shri Sai Sarvaanthar Yaminee Namaha

69] OM Shri Sai Manoovaaga Theethaya Namaha

70] OM Shri Sai Prema Murthayee Namaha

71] OM Shri Sai Sulabha Durlabhaaya Namaha

72] OM Shri Sai Asahaya Sahaayaya Namaha

73] OM Shri Sai Anatha Naatha Deenabaandhavee Namaha

74] OM Shri Sai Sarvabhaara Bhrutee Namaha

75] OM Shri Sai Akarmaaneeka Karma Sukarmine Namaha

76] OM Shri Sai Punyasravana Keerthanaaya Namaha

77] OM Shri Sai Theerthaaya Namaha

78] OM Shri Sai Vasudevaya Namaha

79] OM Shri Sai Sataam Gathayee Namaha

80] OM Shri Sai Saty Parayanaya Namaha

81] OM Shri Sai Lokanaathaya Namaha

82] OM Shri Sai Pavanana Ghaaya Namaha

83] OM Shri Sai Amruthamsavee Namaha

84] OM Shri Sai Bhaskara Prabhaaya Namaha

85] OM Shri Sai Bramacharya Tapa Saryaadi Suvrathaaya Namaha

86] OM Shri Sai Satyadharma Paraayanaya Namaha

87] OM Shri Sai Siddhesh Varaaya Namaha

88] OM Shri Sai Siddha Sankalpaaya Namaha

89] OM Shri Sai Yogeshwaraaya Namaha

90] OM Shri Sai Bhagwate Namaha

91] OM Shri Sai Bhakta Vatsalaaya Namaha

92] OM Shri Sai Sathpurushaaya Namaha

93] OM Shri Sai Purushootthamaaya Namaha

94] OM Shri Sai Satya Tatva Bodhgaya Namaha

95] OM Shri Sai Kaamaadi Sharva Akgnyana Dwamsine Namaha

96] OM Shri Sai Abhe Dhaanandanu Bhava Pradhaaya Namaha

97] OM Shri Sai Sama Sarvamatha Sammataaya Namaha

98] OM Shri Sai Shri Dakshinaa Moorthiyee Namaha

99] OM Shri Sai Shri Venkatesa Ramanaaya Namaha

100] OM Shri Sai Adbhuthaanantha Charyaaya Namaha

101] OM Shri Sai Prapannarthi Haraaya Namaha

102] OM Shri Sai Samsaara Sarva Dukha Kshayakaraaya Namaha

103] OM Shri Sai Sarva Vitsarvato Mukhaaya Namaha

104] OM Shri Sai Sarvaantharbhahis Thitaaya Namaha

105] OM Shri Sai Sarvamangala Karaaya Namaha

106] OM Shri Sai Sarvaabhishta Pradhaaya Namaha

107] OM Shri Sai Samarasa Sanmaarga Sthaapanaaya Namaha

108] OM Shri Sai Samartha Sadguru Shri Sai Nathaaya Namaha

No comments:

Post a Comment

Shiv Parvati Photo

Shiv Parvati Photo
Shiv Parvati Photo