Wednesday, August 18, 2010

1051 Name of Lord Shiva


Lord Shiva Photo


1051 Name of Lord Shiva

1] Shiva
2] Hara
3] Mrida
4] Rudra
5] Pushkara
6] Pushpalochana
7] Arthigamya
8] Sadachara
9] Sharva
10] Shambhu
11] Maheshvara
12] Chandrapida
13] Chandramouli
14] Vishva
15] Vishvamareshvara
16] Vedantasara-sandoha
17] Kapali
18] Nilalohita
19] Dhyanadhara
20] Aparicchedya
21] Gouribharta
22] Ganeshvara
23] Ashtamurti
24] Vishvamurti
25] Trivargasvargasadhana
26] Jnanagamya
27] Dridaprajna
28] Devadeva
29] Trilochana
30] Vamadeva
31] Madadeva
32] Patu
33] Parivrida
34] Drida
35] Vishvarupa
36] Virupaksha
37] Vagisha
38] Shuchisattama
39] Sarvapramanasamvadi
40] Vrishanka
41] Vrishavahana
42] Isha
43] Pinaki
45] Khatvanga
46] Chitravesha
47] Chirantana
48] Tamohara
49] Mahayogi
50] Gopta
51] Brahma
52] Dhurjati
53] Kalakala
54] Krittivasah
55] Subhaga
56] Pranavatmaka
57] Unnadhra
58] Purusha
59] Jushya
60] Durvasa
61] Purashasana
62] Divyayudha
63] Skandaguru
64] Parameshthi
65] Paratpara
66] Anadimadhyanidhana
67] Girisha
68] Girijadhava
69] Kuberabandhu
70] Shrikanatha
71] Lokavarnottama
72] Mridu
73] Samadhivedya
74] Kodandi
75] Nilakantha
76] Parashvadhi
77] Vishalaksha
78] Mrigavyadha
79] Suresha
80] Suryatapana
81] Dharmadhama
82] Kshamakshetra
83] Bhagavana
84] Bhaganetrabhida
85] Ugra
86] Pashupati
87] Tarkshya
88] Priyabhakta
89] Parantapa
90] Data
91] Dayakara
92] Daksha
93] Karmandi
94] Kamashasana
95] Shmashananilaya
96] Suksha
97] Shmashanastha
98] Maheshvara
99] Lokakarta
100] Mrigapati
101] Mahakarta
102] Mahoushadhi
103] Uttara
104] Gopati
105] Gopta
106] Jnanagamya
107] Puratana
108] Niti
109] Suniti
110] Shuddhatma
111] Soma
112] Somarata
113] Sukhi
114] Sompapa
115] Amritapa
116] Soumya
117] Mahatejah
118] Mahadyuti
119] Tejomaya
120] Amritamaya
121] Annamaya
122] Suhapati
123] Ajatashatru
124] Aloka
125] Sambhavya
126] Havyavahana
127] Lokakara
128] Vedakara
129] Sutrakara
130] Sanatana
131] Maharshi
132] Kapilacharya
133] Vishvadipti
134] Vilochana
135] Pinakapani
136] Bhudeva
137] Svastida
138] Svastikrita
139] Sudhi
140] Dhatridhama
141] Dhamakara
142] Sarvaga
143] Sarvagochara
144] Brahmasrika
145] Vishvasrika
146] Sarga
147] Karnikara
148] Priya
149] Kavi
150] Shakha
151] Vishakha
152] Goshakha
153] Shiva
154] Bhishaka
155] Anuttama
156] Gangaplavodaka
157] Bhaya
158] Pushkala
159] Sthapati
160] Sthira
161] Vijitatma
162] Vishayatma
163] Bhutavahana
164] Sarathi
165] Sagana
166] Ganakaya
167] Sukirti
168] Chinnasamshaya
169] Kamadeva
170] Kamapala
171] Bhasmoddhulita-vigraha
172] Bhasmapriya
173] Bhasmashyai
174] Kami
175] Kanta
176] Kritagama
177] Samavarta
178] Nivritatma
179] Dharmapunja
180] Sadashiva
181] Akalmasha
182] Chaturvahu
183] Durvasa
184] Durasada
185] Durlabha
186] Durgama
189] Durga
190] Sarvayudhavisharada
191] Adhyatmayoganilaya
192] Sutantu
192] Tantuvardhana
193] Shubhanga
194] Lokasaranga
195] Jagadisha
196] Janardana
197] Bhasmashuddhikara
198] Meru
199] Ojasvi
200] Shuddhavigraha
201] Asadhya
202] Sadhusadhya
203] Bhrityamarkatarupadhrika
204] Hiranyareta
205] Pourana
206] Ripujivahara
207] Bala
208] Mahahrada
209] Mahagarta
210] Vyali
211] Siddhavrindaravandita
212] Vyaghracharmambara
213] Mahabhuta
214] Mahanidhi
215] Amritasha
216] Amritavapu
217] Panchajanya
218] Prabhanjana
219] Panchavimshatitattvastha
220] Parijata
221] Para-vara
222] Sulabha
223] Suvrata
224] Shura
225] Brahmavedanidhi
226] Nidhi
227] Varnashramaguru
228] Varni
229] Shatrujita
230] Shatrutapana
231] Ashrama
232] Kshapana
233] Kshama
234] Jnanavana
235] Achaleshvara
236] Pramanabhuta
237] Durjneya
238] Suparna
239] Vayuvahana
240] Dhanurdhara
241] Dhanurveda
242] Gunarashi
243] Gunakara
244] Satyasatyapara
245] Dina
246] Dharmaga
247] Ananda
248] Dharmasadhana
249] Anantadrishti
250] Danda
251] Damayita
252] Dama
253] Abhivadya
254] Mahamaya
255] Vishvakarma
256] Visharada
257] Vitaraga
258] Vinitatma
259] Tapasvi
260] Bhutabhavana
261] Unmattavesha
262] Pracchanna
263] Jitakama
264] Ajitapriya
265] Kalyanaprakriti
266] Kalpa
267] Sarvalokaprajapati
268] Tarasvi
269] Tavaka
270] Dhimana
271] Pradhanaprabhu
272] Avyaya
273] Lokapala
274] Antarhitatma
275] Kalpadi
276] Kamalekshana
277] Vedashastrarthatattvajna
278] Aniyama
279] Niyatashraya
280] Chandra
281] Surya
282] Shani
283] Ketu
284] Varanga
285] Vidrumacchavi
286] Bhaktivashya
287] Anagha
288] Parabrahm-amrigavanarpana
289] Adri
290] Adryalaya
291] Kanta
292] Paramatma
293] Jagadguru
294] Sarvakarmalaya
295] Tushta
296] Mangalya
297] Mangalavrita
298] Mahatapa
299] Dirghatapa
300] Sthavishtha
301] Sthavira
302] Dhruva
303] Aha
304] Samvatsara
305] Vyapti
306] Pramana
307] Parmatapa
308] Samvatsarakara
309] Mantra-pratyaya
310] Sarvadarshana
311] Aja
312] Sarveshvara
313] Siddha
314] Mahareta
315] Mahabala
316] Yogi
317] Yogya
318] Siddhi
319] Mahateja
320] Sarvadi
321] Agraha
322] Vasu
323] Vasumana
324] Satya
325] Sarvapaphara
326] Sukirti
327] Shobhana
328] Shrimana
329] Avanmanasagochara
330] Amritashashvata
331] Shanta
332] Vanahasta
333] Pratapavana
334] Kamandalundhara
335] Dhanvi
336] Vedanga
337] Vedavita
338] Muni
339] Bhrajishnu
340] Bhojana
341] Bhokta
342] Bhuath nata
343] Sambhu nata
344] Bhoot Baba
345] Bhujanga Nata
346] Lokanantha
347] Duradhara
348] Atindriya
349] Mahamaya
350] Sarvavasa
351] Chatushpatha
352] Kalayogi
353] Mahanada
354] Mahotsaha
355] Mahabala
356] Mahabuddhi
357] Mahavirya;
358] Bhutachari
359] Purandara
360] Nishachara
361] Pretachari
362] Mahashakti
363] Mahadyuti
364] Ahirdeshyavapu
365] Shrimana
366] Sarvacharyamanogati
367] Vahushruta
368] Niyatatma
369] Dhruva
370] Adhruva
371] Sarvashaska
372] Ojastejodyutidara
373] Nartaka
374] Nrityapriya
375] Nrityanitya
376] Prakashatma
377] Prakashaka
378] Spashtakshara
379] Budha
380] Mantra
381] Samana
382] Sarasamplava
383] Yugadikrida
384] Yugavarta
385] Gambhira
386] Vrishavahana
387] Ishta
388] Vishishta
389] Shishteshta
390] Shalabha
391] Sharabha
392] Dhanu
393] Tirtharupa
394] Tirthanama
395] Tirthadrishya
396] Stuta
397] Arthada
398] Apamnidhi
399] Adhishthana
400] Vijaya
401] Jayakalavita
402] Pratishthita
403] Pramanajna
404] Hiranyakavacha
405] Hari
406] Vimochana
407] Suragana
408] Vidyesha
409] Vindusamshraya
410] Balarupa
411] Vikarta
412] Balonmatta
413] Gahana
414] Guha
415] Karana
416] Karta
417] Sarvabandhavimochana
418] Vyavasaya
419] Vyavasthana
420] Sthanada
421] Jagadadija
422] Guruda
423] Lalita
424] Abheda
425] Bhavatmatmasamsthita
426] Vireshvara
427] Virabhadra
428] Virasanavidhi
429] Virata
430] Virachudamani
431] Vetta
432] Tivrananda
433] Nadidhara
434] Ajnadhara
435] Tridhuli
436] Shipivishta
437] Shivalaya
438] Balakhilya
439] Mahachapa
440] Tigmamshu
441] Badhira
442] Khaga
443] Adhirma
444] Susharana
445] Subrahmanya
446] Sudhapati
447] Maghavana
448] Koushika
449] Gomana
450] Virama
451] Sarvasadhana
452] Lalataksha
453] Vishvadeha
454] Sara
455] Samsarachakrabhrita
456] Amoghadanda
457] Madhyastha
458] Hiranya
459] Brahmavarchasi
460] Paramartha
461] Para
462] Mayi
463] Shambara
464] Vyaghralochana
465] Ruchi
466] Virinchi
467] Svarbandhu
468] Vachaspati
469] Aharpati
470] Ravi
471] Virochana
472] Skanda
473] Shasta
474] Vaivasvata
475] Yama
476] Yukti
477] Unnatakirti
478] Sanuraga
479] Paranjaya
480] Kailashadhipati
481] Kanta
482] Savita
483] Ravilochana
484] Vidvattama
485] Vitabhaya
486] Vishvabharta
487] Anivarita
488] Nitya
489] Niyatakalyana
490] Punyashravanakirtana
491] Durashrava
492] Vishvasaha
493] Dhyeya
494] Duhsvapnanashana
495] Uttarana
496] Dushkritiha
497] Vijneya
498] Duhsaha
499] Bhava
500] Anadi
501] Bhurbhuvakshi
502] Kiriti
503] Ruchirangada
504] Janana
505] Janajanmadi
506] Pritimana
507] Nitimana
508] Dhava
509] Vasishtha
510] Kashyapa
511] Bhanu
512] Bhima
513] Bhimaparakrama
514] Pranava
515] Satpatchachara
516] Mahakasha
517] Mahaghana
518] Janmadhipa
519] Mahadeva
520] Sakalagamaparaga
521] Tattva
522] Tattavit
523] Ekatma
524] Vibhu
525] Vishvavibhushana
526] Rishi
527] Brahmana
528] Aishvaryajanmamrityujaratiga
529] Panchayajnasamutpatti
530] Vishvesha
531] Vimalodaya
532] Atmayoni
533] Anadyanta
534] Vatsala
535] Bhaktalokadhrika
536] Gayatrivallabha
537] Pramshu
538] Vishvavasa
539] Prabhakara
540] Shishu
541] Giriraha
542] Samrata
543] Sushena
544] Surashatruha
545] Amogha
546] Arishtanemi
547] Kumuda
548] Vigatajvara
549] Svayamjyoti
550] Tanujyoti
551] Achanchala
552] Atmajyoti
553] Pingala
554] Kapilashmashru
555] Bhalanetra
556] Trayitanu
557] Jnanaskandamahaniti
558] Vishvotipatti
559] Upaplava
560] Bhaga
561] Vivasvana
562] Aditya
563] Yogapara
564] Divaspati
565] Kalyanagunanama
566] Papaha
567] Punyadarshana
568] Udarakirti
569] Udyogi
570] Sadyogi
571] Sadasanmaya
572] Nakshatramali
573] Nakesha
574] Svadhishthanapadashraya
575] Pavitra
576] Paphari
577] Manipura
578] Nabhogati
579] Hrit
580] Pundarikasina
581] Shatru
582] Shranta
583] Vrishakapi
584] Ushna
585] Grihapati
586] Krishna
587] Paramartha
588] Anarthanashana
589] Adharmashatru
590] Ajneya
591] Puruhuta
592] Purushruta
593] Brahmagarbha
594] Vrihadgarbha
595] Dharmadhenu
596] Dhanagama
597] Jagaddhitaishi
598] Sugata
599] Kumara
600] Kushalagama
601] Hiranyavarna
602] Jyotishmana
603] Nanbhutarata
604] Dhvani
605] Araga
606] Nayandyaksha
607] Vishvamitra
608] Dhaneshvara
609] Brahmajyoti
610] Vasudhama
611] Mahajyotianuttama
612] Matamaha
613] Matarishva
614] Nabhasvana
615] Nagaharadhrika
616] Pulastya
617] Pulaha
618] Agastya
619] Jatukarnya
620] Parashara
621] Niravarananirvara
622] Vairanchya
623] Vishtarashrava
624] Atmabhu
625] Aniruddha
626] Atri
627] Jnanamurti
628] Mahayasha
629] Lokaviragranti
630] Vira
631] Chanda
632] Satyaparakrama
633] Vyalakapa
634] Mahakalpa
635] Kalpaviriksha
636] Kaladhara
637] Alankarishnu
638] Achala
639] Rochishnu
640] Vikramonnata
641] Ayuhshabdapati
642] Vegi
643] Plavana
644] Shikhisarathi
645] Asamsrishta
646] Atithi
647] Shatrupreamathi
648] Padapasana
649] Vasushrava
650] Pratapa
651] Havyavaha
652] Vishvabhojana
653] Japaya
654] Jaradishamana
655] Lohitatma
656] Tanunapata
657] Brihadashva
658] Nabhoyoni
659] Supratika
660] Tamisraha
661] Nidagha
662] Tapana
663] Megha
664] Svaksha
665] Parapuranjaya
666] Sukhanila
667] Sunishpanna
668] Surabhi
669] Shishiratmaka
670] Vasanta
671] Madhava
672] Grishma
673] Nabhasya
674] Vijavahana
675] Angira
676] Guru
677] Atreya
678] Vimala
679] Vishvavahana
680] Pavana
681] Sumati
682] Vidvana
683] Travidya
684] Naravahana
685] Manobuddhi
686] Ahamkara
687] Kshetrajna
688] Kshetrapalaka
689] Jamadagni
690] Balanidhi
691] Vigala
692] Vishvagalava
693] Aghora
694] Anuttara
695] Yajna
696] Shreye
700] Yama
701] Yasmina
702] Shubhanama
703] Shubha
704] Anarthita
705] Aguna
706] Sakshi
707] Akarta
708] Nishshreyahpatha
709] Shaila
710] Gaganakundabha
711] Danavari
712] Arindama
713] Rajanijanaka
714] Charuvishalya
715] Lokakalpadhrika
716] Chaturveda
717] Chatrubhava
718] Chatura
719] Chaturapriya
720] Amlaya
721] Samamlaya
722] Tirthavedashivalaya
723] Vahurupa
724] Maharupa
725] Sarvarupa
726] Charachara
727] Nyayanirmayaka
728] Nyayi
729] Nyayagamya
730] Nirantara
731] Sahasramurddha
732] Devendra
733] Sarvashastraprabhanjana
734] Munda
735] Virupa
736] Vikranta
737] Dandi
738] Danta
739] Gunottama
740] Pingalaksha
741] Janadhyaksha
742] Nilagriva
743] Niramaya
744] Sahasravahu
745] Sarvesha
746] Sharanya
747] Sarvalokadhrika
748] Padmasana
749] Paramjyoti
750] Parampara
751] Paramphala
751] Padmagarbha
752] Mahagarbha
753] Vishvagarbha
754] Vichakshana
755] Characharajna
756] Varada
757] Varesha
758] Mahabala
759] Devasuraguru
760] Deva
761] Devasuramahashraya
762] Devadideva
763] Devagni
764] Devagnisukhada
765] Prabhu
766] Devasureshvara
767] Divya
768] Devasuramaheshvara
769] Devadevamaya
770] Achintya
771] Devadevatmasambhava
772] Sadyoni
773] Asuravyaghra
774] Devasimha
775] Divakara
776] Vibudhagravara
777] Shreshtha
778] Sarvadevottamottama
779] Shivajnanarata
780] Shrimana
781] Shikhi-shriparvatapriya
782] Vajrahasta
783] Siddhakhadgi
784] Narasimhanipatana
785] Brahmachari
786] Lokachari
787] Dharmachari
788] Dhanadhipa
789] Nandi
790] Nandishvara
791] Ananta
792] Nagnavratadhara
793] Shuchi
794] Lingadhyaksha
795] Suradhyaksha
796] Yogadhyaksha
797] Yugavaha
798] Svadharma
799] Svargata
800] Svargakhara
801] Svaramayasvana
802] Vanadhyaksha
803] Vijakarta
804] Dharmakrit
805] Dharmasambhava
806] Dambha
807] Alobha
808] Arthavit
809] Shambhu
810] Sarvahbutamaheshvara
811] Shmashananilaya
812] Tryksha
813] Setu
814] Apratimakriti
815] Lokottaras-phutaloka
816] Trymbaka
817] Nagabhushana
818] Andhakari
819] Makhaveshi
820] Vishnukandharapatana
821] Hinadosha
822] Akshayaguna
823] Dakshari
824] Pushadantabhit
825] Dhurjati
826] Khandaparashu
827] Sakala
828] Nishkala
829] Anagha
830] Akala
831] Sakaladhara
832] Pandurabha
833] Mrida
834] Nata
835] Purna
836] Purayita
867] Punya
868] Sukumara
869] Sulochana
870] Samageyapriya
871] Akrura
872] Punyakirti
873] Anaymaya
874] Manojava
875] Tirthakara
876] Jatila
877] Jiviteshvara
878] Jivitantakara
879] Nitya
880] Vasureta
881] Vasuprada
882] Sadgati
883] Satkriti
884] Siddhi
885] Sajjati
886] Kalakantaka
887] Kaladhara
888] Mahakala
889] Bhuasatyapraryana
890] Lokalavanyakarta
891] Lokottarasukhalaya
892] Chandrasanjivana
893] Shasta
894] Lokaguda
895] Mahadhipa
896] Lokabandhu
897] Lokanatha
898] Kritajna
899] Krittibhushana
900] Anapaya
901] Akshara
902] Kanta
903] Sarvashastrahadvara
904] Tejomaya
905] Dyutidhara
906] Lokagranti
907] Anu
908] huchismita
909] Prasannatma
910] Durjjeya
911] Duratikrama
912] Jyotirmaya
913] Jagannatha
914] Nirakra
915] Jaleshvara
916] Tumbavina
917] Mahakopa
918] Vishoka
919] Shokanashana
920] Trllokapa
921] Trilokesha
922] Sarvashuddhi
923] Adhokshaja
924] Avyaktalakshana
925] Deva
926] Vyaktavyakta
927] Vishampati
928] Varashila
929] Varaguna
930] Saramandhana
931] Maya
932] Brahma
933] Vishnu
934] rajapala
935] Hamsa
936] Hamsagati
937] Vaya
938] Vedha
939] Vidhata
940] Dhata
941] Srashta
942] Harta
943] Chaturmukha
944] Kailasa-Shikharavasi
945] Sarvavasi
946] Sadagati
947] Hiranyagarbha
948] Druhina
949] Bhutapa
950] Bhupati
951] Sadyogi
952] Yogavit
953] Yogi
954] Varada
955] Brahmanapriya
956] Devapriya
957] Devanatha
958] Devajna
959] Devachintaka
960] Vishamaksha
961] Vishalaksha
962] Vrishada
963] Vrishavardhana
964] Nirmama
965] Nirahamkara
966] Nirmoha
967] Nirupadrava
968] Darpha
969] Darpada
970] Dripta
971] Sarvabhutaparivartaka
972] Sahasrajit
973] Sahasrarchi
974] Prabhava
975] Snigddhaprakritidakshina
976] Bhutabhavyabhavannatha
977] Bhutinashana
978] Artha
979] Anartha
980] Mahakosha
981] Parakaryaikapandita
982] Nishkantaka
983] Kritananda
984] Nirvyaja
985] Vyajamardana
986] Sattvavana
987] Sattvika
988] Satyakirti
989] Snehakritagama
990] Akampita
991] Gunagrahi
992] Naikatma
993] Naikakarmakrit
994] Suprita
995] Sumukha
996] Suksha
997] Sukara
998] Dakshinaila
999] Nandiskandhadhara
1000] Dhurya
1001] Prakata
1002] Pritivardhana
1003] Aparajita
1004] Sarvasattva
1005] Govinda
1006] Adhrita
1007] Sattvavahana
1008] Svadhrita
1009] Siddha
1010] Putamurti
1011] Yashodhana
1012] Varahabhringadhrika
1013] Bhringi
1014] Balavana
1015] Ekanayaka
1016] Shrutiprakasha
1017] Shrutimana
1018] Ekabandhu
1019] Anekakrit
1020] Shrivatsalashivarambha
1021] Shantabhadra
1022] Sama
1023] Yasha
1024] Bhushaya
1025] Bhushana
1026] Bhuti
1027] Bhutakrit
1028] Bhutabhavana
1029] Akampa
1030] Bhaktikaya
1031] Kalaha
1032] Nilalohita
1033] Satyavrata
1034] Mahatyagi
1035] Nityashantiparayana
1036] Pararthavritti
1037] Vivikshu
1038] Visharada
1039] Shubhada
1040] Shubhakarta
1041] Yagnita
1042] Yomani
1043] Yastni
1044] Tanvi
1045] Tama
1046] Tashvi
1047] Soma
1048] Triba
1049] Baba
1050] Kal
1051] Maha Kala

No comments:

Post a Comment

Shiv Parvati Photo

Shiv Parvati Photo
Shiv Parvati Photo