Saturday, July 9, 2011

Lord Vishnu Fabulous (Mythological) Names

God Vishnu Photo

1) Adisesh

2) Adinath

3) Ajitesh

4) Akshaj

5) Bhudhav

6) Bhuvanesh

7) Chakradev

8) Chakradhar

9) Chhatrabhuj

10) Eha

11) Eka

12) Ekana

13) Evyavan

14) Hemang

15) Hiranya

16) Hrishikesh

17) Ijay

18) Indivar

19) Inesh

20) Ish

21) Jagannath

22) Jaipal

23) Janardan

24) Jina

25) Kumud

26) Kunda

27) Liladhar

28) Lohitaksh

29) Loknath

30) Madhuban

31) Mahakram

32) Mahatru

33) Mahendra

34) Namdev

35) Narayan

36) Narottam

37) Nityanta

38) Padmesh

39) Parmesh

40) Pitambar

41) Pramodan

42) Purshottam

43) Rakshan

44) Ram

45) Ratnabhu

46) Ratnanidhi

47) Samarendra

48) Samarendu

49) Samarjit

50) Satindra

51) Shridhar

52) Shrinath

53) Shripad

54) Shripal

55) Shripati

56) Shriram

57) Shriranga

58) Shrivatsa

59) Shriyans

60) Sourish

61) Taran

62) Tirthankar

63) Trilokesh

64) Trinabh

65) Uchadev

66) Udarathi

67) Uddiran

68) Upendra

69) Utpalaksh

70) Vaikhan

71) Varadraj

72) Varish

73) Vatsin

74) Vedatman

75) Vidhu

76) Vikramin

77) Viksar

78) Vikunth

79) Virochan

80) Vishatan

81) Vishnahpu

82) Vishnu

83) Vishodhan

84) Vishvadhar

85) Vishvahetu

86) Vishvanabh

87) Vitthal

88) Yajnadhar

89) Yajnesh

90) Yamahil

No comments:

Post a Comment

Shiv Parvati Photo

Shiv Parvati Photo
Shiv Parvati Photo