Saturday, September 18, 2010

Lord Shree Krishna Ashtottarashata Namaval


Lord Shree Krishna Wallpaper


Lord Shree Krishna Ashtottarashata Namaval


1] Om sri-krsnaya namah
2] Om kamala-nathaya namah
3] Om vasudevaya namah
4] Om sanatanaya namah
5] Om vasudevatmajaya namah
6] Om punyaya namah
7] Om lila-manusa-vigrahaya namah
8] Om srivatsa-kaustubha-dharaya namah
9] Om yasoda-vatsalaya namah
10] Om haraye namah
11] Om caturbhujatta-cakrasi-gada-sankhambujayudhaya namah
12] Om devaki-nandanaya namah
13] Om srisaya namah
14] Om nanda-gopa-priyatmajaya namah
15] Om yamuna-vega-samharine namah
16] Om balabhadra-priyanujaya namah
17] Om putana-jivita-haraya namah
18] Om sakatasura-bhanjanaya namah
19] Om nanda-vraja-jananandine namah
20] Om sac-cid-ananda-vigrahaya namah
21] Om navanita-viliptangaya namah
22] Om navanita-nataya namah
23] Om anaghaya namah
24] Om navanita-navaharaya namah
25] Om mucukunda-prasadakaya namah
26] Om sodasa-stri-sahasresaya namah
27] Om tribhangi-madhurakrtaye namah
28] Om suka-vag-amrtabdhindave namah
29] Om govindaya namah
30] Om yoginam pataye namah
31] Om vatsa-palana-sancarine namah
32] Om anantaya namah
33] Om dhenukasura-mardanaya namah
34] Om trni-krta-trnavartaya namah
35] Om yamalarjuna-bhajanaya namah
36] Om uttala-tala-bhetre namah
37] Om tamala-syamalakrtaye namah
38] Om gopa-gopisvaraya namah
39] Om yogine namah
40] Om koti-surya-sama-prabhaya namah
41] Om ilapataye namah
42] Om parasmai jyotise namah
43] Om yadavendraya namah
44] Om yadu-dvahaya namah
45] Om vanamaline namah
46] Om pita-vasase namah
47] Om parijatapaharakaya namah
48] Om govardhanacaloddhartre namah
49] Om gopalaya namah
50] Om sarva-palakaya namah
51] Om ajaya namah
52] Om niranjanaya namah
53] Om kama-janakaya namah
54] Om kanja-locanaya namah
55] Om madhughne namah
56] Om mathura-nathaya namah
57] Om dvaraka-nayakaya namah
58] Om baline namah
59] Om vrndavananta-sancarine namah
60] Om tulasi-dama-bhusanaya namah
61] Om syamantaka-maner hartre namah
62] Om nara-narayanatmakaya namah
63] Om kubjakrstambara-dharaya namah
64] Om mayine namah
65] Om parama-purusaya namah
66] Om mustikasura-canura-malla-yuddha-visaradaya namah
67] Om samsara-vairine namah
68] Om kamsaraye namah
69] Om muraraye namah
70] Om narakantakaya namah
71] Om anadi-brahmacarine namah
72] Om krsnavyasana-karsakaya namah
73] Om sisupala-siras-chetre namah
74] Om duryodhana-kulantakaya namah
75] Om vidurakrura-varadaya namah
76] Om visvarupa-pradarsakaya namah
77] Om satya-vace namah
78] Om satya-sankalpaya namah
79] Om satyabhama-rataya namah
80] Om jayine namah
81] Om subhadra-purvajaya namah
82] Om visnave namah
83] Om bhisma-mukti-pradayakaya namah
84] Om jagad-gurave namah
85] Om jagannathaya namah
86] Om venu-nada-saradaya namah
87] Om vrsabhasura-vidhvamsine namah
88] Om banasura-karantakaya namah
89] Om yudhisthira-pratisthatre namah
90] Om barhi-varhavatamsakaya namah
91] Om parthasarathaye namah
92] Om avyaktaya namah
93] Om gitamrta-mahodadhaye namah
94] Om kaliya-phani-manikya-ranjita-sri-padambujaya namah
95] Om damodaraya namah
96] Om yajna-bhoktre namah
97] Om danavendra-vinasakaya namah
98] Om narayanaya namah
99] Om para-brahmane namah
100] Om pannagasana-vahanaya namah
101] Om jala-kridasamasakta-gopi-vastrapaharakaya namah
102] Om punya-slokaya namah
103] Om tirtha-karaya namah
104] Om veda-vedyaya namah
105] Om daya-nidhaye namah
106] Om sarva-bhutatmakaya namah
107] Om sarva-graha-rupine namah
108] Om parat-paraya namah

No comments:

Post a Comment

Shiv Parvati Photo

Shiv Parvati Photo
Shiv Parvati Photo