Thursday, August 5, 2010

Lord Shiva Aarti


Lord Shiva Photo


God Shiva Aarti

Jai Shiv omkara, Prabhu jai Shiv omkara
Brahma Vishnu Sadashiv ardhangi dhara, Om
Jai Shiv OmKara....

Ekanan, chaturanan, panchanan raje,
Hansasan GarudaSan Vrishvahan saje, Om
Jai Shiva Omkara....

Do bhuj, charu chaturbhui dashmukh ati sohe
Tinon rup nirakhte tribhuvan janmohe, Om
Jai Shiv Omkara....

Akshyamala banamala mundmal dhari
Chandan mrigmad sohai, bhale shubhkari, Om
Jia Shiv Omkara....

Shvetambar Pitambar Bagambar ange,
Brahmadik Sankadik Pretadik sange, Om
Jai Shiv Om kara....

Kar madhye kamandalu au trishul bhari,
Sukhkari dukhahari jagpalankari, Om
Jai Shiv Omkara....

Brahma Vishnu Sadashiv janat aviveka,
Pranavakshar men shobhit ye tinon eka, Om
Jai Shiv Omkara....

Trigun svami ki arti jo koi nar gave
Kahat Shivanand svami man vanchhit phal pave,

Jai Shiv omkara, Prabhu jai Shiv omkara

No comments:

Post a Comment

Shiv Parvati Photo

Shiv Parvati Photo
Shiv Parvati Photo