Friday, July 23, 2010

Goddess Laxmi Fabulous (Mythological) Name


Hindu Goddess Lakshmi Mata Photo


Names of Goddess Laxmi Fabulous (Mythological) names


1] Aditi

2] Ahladajanani

3] Amrutha

4] Anagha

5] Ashoka

6] Bhaskari

7] Bhuvaneshwari

8] Bilvanilaya

9] Buddhi

10] Chanda

11] Chandrarupa

12] Chandrasahodari

13] Chandravadana

14] Chaturbhuja

15] Daridriya Dhwamsini

16] Daridriyanashini

17] Deepa

18] Deepta

19] Deetya

20] Devi

21] Dhanadhanyaki

22] Dhanya

23] Harini

24] Harivallabhi

25] Hemamalini

26] Hiranmayi

27] Hiranyaprakai

28] Hymavathy

29] Indira

30] Indusheetala

31] Jaya

32] Kamakshi

33] Kamala

34] Kamalasambhava

35] Kantha

36] Karuna

37] Lakashokavinashini

38] Lakshmi

39] Lokamatri

40] Mahalakshmi

41] Navadurga

42] NityaPushta

43] Padmahasta

44] Padmakshya

45] Padmamaladhara

46] Padmamukhi

47] Padmanabhapriya

48] Padmapriya

49] Padmasundari

50] Padmini

51] Padmodbhava

52] Paramatmika

53] Prabha

54] Prakruti

55] Prasadabhimukhi

56] Prasannakshi

57] Pushti

58] Ramaa

59] Sanghavi

60] Sanvi

61] Samudratanaya

62] Sarvapadravanivarini

63] Satya

64] Shiva

65] Shivakari

66] Shraddha

67] Shubha

68] Shubhaprada

69] Shuchi

70] Siddhi

71] Straina Soumya

72] Sudha

73] Swaha

74] Udaranga

75] Vachi

76] Varalakshmi

77] Vararoha

78] Vasudha

79] Vasudharini

80] Vasundhara

81] Vasuprada

82] Vibha

83] Vibhuti

84] Vidya

85] Vikruti

86] Vimala

87] Vishnupatni

88] Vishnuvakshah

89] Vishwajanani

90] Yashaswini

No comments:

Post a Comment

Shiv Parvati Photo

Shiv Parvati Photo
Shiv Parvati Photo