Thursday, July 22, 2010

Goddess Durga Fabulous (Mythological) NameGoddess Durga Maa Photo


Goddess Durga Fabulous (Mythological) Name


1] Amba

2] Ambika

3] Anika

4] Annada

5] Annika

6] Aryahi

7] Baruni

8] Bhagavati

9] Bhargavi

10] Chandika

11] Dakshayani

12] Deveshi

13] Durga

14] Ekaa

15] Ishana

16] Ishani

17] Ishi

18] Jyotsna

19] Kirati

20] Kuja

21] Kumari

22] Nandana

23] Nandi

24] Niranjana

25] Patala

26] Pinga

27] Pingla

28] Pragalbha

29] Rima

30] Rudra

31] Sadabhuja

32] Sadhana

33] Sadhika

34] Sanatani

35] Sarvagjna

36] Sasthi

37] Satviki

38] Saumyaa

39] Shambhavi

40] Sharada

41]Sharanya

42] Sharvani

43] Shatakshi

44] Shibani

45] Shivakanta

46] Shrividya

47] Shuddhi

48] Shulini

49] Shyama

50] Shyamala

51] Siddhama

52] Sinhayana

53] Srirudra

54] Stuti

55] Subhadra

56] Surasa

57] Sureshi

58] Tanisi

59] Tarita

60] Toshani

61] Tripura

62] Triputa

63] Tvarita

64] Vajra

65] Vamika

66] Varalika

67] Varuni

68] Vasana

69] Vidya

70] Vishalakshi

71] Yadavi

No comments:

Post a Comment

Shiv Parvati Photo

Shiv Parvati Photo
Shiv Parvati Photo